Sledujte nás na Facebooku

OBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V KLUBU BETTERWARE

 1. Betterware Klub se zaměřuje na podporu přímého prod eje organizovaného Betterware a na usnadňování spolupráce s Betterware.
 2. Přijetí do Klubu je zdarma, členství trvá po dobu 12 měsíců a může být prodlouženo.
 3. Členové Klubu Betterware se dělí na: Nezávislé zástupce a Stálé zákazníky.
 4. Registrace do Klubu je možná rovněž pro mladistvé, kterým bylo 16 let, za podmínkou souhlasu s jejich členstvím rodičů nebo právních zástupců.
 5. Nezávislým zástupcem může být jakákoliv fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, provozující živnost vlastním jménem a na vlastní účet. Nezávislý zástupce nese plnou odpovědnost a podnikatelské riziko spojené s výkonem své podnikatelské činnosti.
 6. Stálým zákazníkem může být každá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která nakupuje výrobky Betterware pro vlastní potřebu. Stálý zákazník má právo koupit zboží za velkoobchodní ceny Betterware a má nárok na slevu při nákupu výrobků Betterware. Stálý zákazník není oprávněn prodávat produkty Betterware.
 7. Členové Klubu Betterware jsou povinni striktně dodržovat všechna ustanovení Dohody, Obecné podmínky účasti v Klubu Betterware a zákony platné v České republice.
 8. Členové Klubu Betterware nejsou zaměstnanci či zástupci Betterware nebo její pobočky. Proto nejsou oprávněni zastupovat Betterware v jakékoliv formě, ani nemají právo převzít žádné závazky jménem nebo ve prospěch Betterware.
 9. Podrobná pravidla účasti v Klubu Betterware a případné změny jsou uvedeny v materiálech Betterware, v tištěných materiálech, dopisech zasílaných členům klubu nebo inzerovaných na internetových stránkách Betterware, souhrnně pod názvem "Materiály Betterware".
 10. "Materiály Betterware" zahrnují: "Podrobná Pravidla pro účast v Klubu Betterware", "Předpisy Klubu Betterware", "Etický kodex Člena Klubu Betterware."
 11. Žádný Nezávislý zástupce/Stálý zákazník nemůže používat v souvislosti s obchodní činností jméno nebo logo Betterware nebo jakýkoliv název, ochranné známky, servisní značky nebo jiné práva duševního vlastnictví, které jsou vlastněny společností Betterware nebo jakoukoliv její pobočkou, bez předchozího písemného souhlasu Betterware nebo příslušné pobočky.
 12. Betterware si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout Smlouvu s Nezávislým zástupcem/ Stálým zákazníkem bez udání důvodu.
 13. Nezávislý zástupce nesmí převést práva vyplývající ze spolupráce s Betterware bez předchozího písemného souhlasu Betterware. Pravidelný zákaznínesmí převést práva vyplývající ze spolupráce s Betterware.
 14. Člen Klubu Betterware může kdykoliv odstoupit od členství v Klubu podáním písemné žádosti nebo zasláním e-mailu na adresu: kontakt@betterware.co.cz.
 15. Prodej produktů Betterware je možný pouze prostřednictvím sítě přímého prodeje, s vynecháním  tradičního  maloobchodního  prodeje  (např.  obchody,  bazary,  trhy), velkoobchodního a internetového prodeje včetně internetových aukcí.

I. Podrobná Pravidla pro účast v Klubu Betterware

A. Členství v Klubu Betterware

 1. Akceptace a přijetí Člena do Klubu následuje po řádném vyplnění "Žádosti o přijetí do Klubu Betterware" a je zdarma.
 2. Betterware si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout přijetí do klubu Betterware bez udání důvodu.
 3. První období členství v klubu Betterware trvá 12 měsíců a počítá se od měsíce, ve kterém byla realizována první objednávka.
 4. Členství je automaticky prodlouženo na dalších 12 měsíců, počítaných pokaždé ode dne skončení předchozího členského období; podmínkou je realizování Členem klubu Betterware nové (další) objednávky před uplynutím daného členského období.
 5. Manžel/Manželka  Člena  klubu  Betterware  může  být  registrován/registrována  pod samostatným registračním číslem pouze ve struktuře své manželky/manžela v první úrovni.
 6. Nezávislí zástupci uvedeni v bodu 5 Všeobecných pravidel pro účast v Klubu Betterware jsou povinni účastnit se doporučených instruktážních setkání a konferencí pořádaných Betterware, sdílet s ostatními členy zkušenosti získané ve spolupráci s Betterware a prezentovat je na setkáních Členů Klubu Betterware.

B. Registrační číslo

 1. Každý Člen Klubu Betterware obdrží spolu s registrací jedno individuální registrační číslo, pod kterým působí v Klubu Betterware.
 2. Jeden Člen Klubu Betterware má nárok pouze na jedno registrační číslo.
 3. Všechny výsady, práva a přínosy ze strany Betterware jsou přiřazeny k jednotlivému registračnímu číslu Člena Klubu.
 4. Registrační číslo Člena Klubu a majetková práva s ním spojena jsou předmětem dědictví v souladu s podmínkami příslušných ustanovení Občanského zákoníku a v souladu s ustanoveními občanského soudního řádu.
 5. Přenechání registračního čísla Členem Klubu může být provedeno pouze v odůvodněných případech a pouze s písemným souhlasem Betterware.

C. Ukončení, Zánik členství

 1. Členství v Klubu Betterware přestává, pokud:
  • Člen Klubu písemně oznámí rezignaci z členství - dnem obdržení oznámení společností Betterware
  • Člen Klubu nezrealizuje žádnou bodovanou objednávku v žádném měsíci v období 12 měsíčního členství – dnem následujícím po uplynutí výše uvedeného období.
  • Dojde k vyloučení Člena z Klubu Betterware.
 2. Členství v Klubu Betterware zaniká:
  • Úmrtím Člena Klubu – Stálého zákazníka
  • Likvidací Člena Klubu – Nezávislého zástupce
 3. Ukončení či zánik členství nevylučuje a neomezuje jakýmkoliv způsobem odpovědnost Člena Klubu vůči Betterware.
 4. Betterware je oprávněno vyloučit Člena Klubu Betterware nebo přijmout jakákoliv jiná opatření, a to s okamžitou platností v případě:
  • Porušení zásad fungování nebo systému prodeje uvedených v Pravidlech Klubu Betterware a Etickém kodexu Člena Klubu Betterware.
  • Zahájení činností, které poškozují zájmy, pověst, postavení na trhu a image Betterware nebo Členů Klubu Betterware.
  • Provádění činností ve prospěch nebo na účet třetích osob bez jejich vědomí nebo souhlasu  (např.  zadávání  objednávek,  podnikání  kroků  směřujících  k převodu sponzorských skupin v celku nebo z části)
  • Uvedeni v žádosti o přijetí do Klubu Betterware nepravdivých informací, včetně právního statusu, kontaktních údajů nebo jiných údajů tykajících se Člena Klubu.
  • Nepředání Betterware informací souvisejících se změnou právního statusu Člena Klubu (např. ukončení podnikání).
 5. Člen vyloučený z Klubu Betterware ztrácí ode dne vyloučení všechna práva a výsady spojené s členstvím.
 6. Betterware může pozastavit práva Člena Klubu, zejména v případě pochybností týkajících se správného postupu v souladu s pravidly nebo provádění prodeje výrobků Betterware.
 7. Pozastavení členství vede automaticky k pozastavení práva na nákup, sponzorství a pozastavení práv spojených s činností v Klubu Betterware. Pozastavení trvá až do vyjasnění situace, ne však déle než 6 měsíců.
 8. V případě vyloučení z Klubu nebo písemného odstoupení Člena Klubu z členství, k opětovnému přijetí do Klubu Betterware může dojít ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data vyloučení nebo obdržení společností Batterware písemného odstoupení z členství v Klubu Betterware. V tomto případě bude přijetí do Klubu uskutečněno po předložení nové žádosti o registraci a její akceptaci ze strany Betterware.


II. Předpisy Klubu Betterware

A. Prodejní systém

 1. Klub Betterware se zaměřuje na podporu přímého prodeje pořádaného Betterware a usnadňování spolupráce s Betterware.
 2. Prodej produktů Betterware je možný pouze prostřednictvím sítě přímého prodeje, s vynecháním  tradičního  maloobchodního  prodeje  (např. obchody,  bazary,  trhy), velkoobchodního a internetového prodeje včetně internetových aukcí.
 3. Prodej výrobků Betterware v jakékoliv formě, která je v rozporu s podstatou přímého prodeje, se považuje za hrubé porušení pravidel účasti v Klubu Betterware.

B. Sponzorská skupina

 1. Sponzorskou skupinu tvoří Členové Klubu, kteří jsou uvedení do Klubu již působícími členy Klubu.
 2. Každý Člen Klubu má právo sponzorovat a rozvíjet prodejní síť v souladu s podmínkami Marketingového plánu Betterware.
 3. Člen Klubu, který vytváří a rozvíjí prodejní síť prostřednictvím sponzoringu, má povinnost školit nové lidi, prezentovat produkty Betterware, motivovat k budování prodejní sítě.
 4. Členové Klubu nemohou provádět jakékoliv změny spojené s převodem sponzorských skupin v celku nebo po částech.

C. Finanční Záležitosti

 1. Členové Klubu jsou povinni včas uhrazovat veškeré finanční závazky vůči Betterware.
 2. Člen Klubu není oprávněn podnikat žádné kroky jménem a na účet Betterware, zejména přijímat závazky nebo nakládat s majetkem.
 3. Člen Klubu má nárok na získání slev a bonusů za rozvoj sítě.
 4. Nezávislý zástupce je povinen dodat Betterware:
 • Kopie výpisu z živnostenského rejstříku
 • Číslo IČ a DIČ
 • Sdělení, zda je plátcem DPH nebo nikoliv
 • Oprávnění pro Betterware k vystavování faktur nebo účtů jménem Zástupce (ke stažení na www.betterware.co.cz v Zóně Zástupce)
 • Závazku k poskytování s měsíčním předstihem písemné informace o pozastavení či ukončení činnosti nebo o překročení osvobozujícího hodnotného prahu. V opačném případě veškeré opravy a vysvětlení před finančním úřadem spočívají na Zástupci.

D. Osobní údaje

 1. Správcem databáze obsahující osobní údaje všech Členů Klubu Betterware je Betterware Czech s.r.o. Betterware Czech zpracovává osobní údaje a údaje potřebné pro fakturaci a spolupráci s Betterware Czech.
 2. Každý Člen Klubu Betterware má právo nahlédnout do svých údajů a právo žádat o aktualizaci svých údajů.

III. Etický kodex Člena Klubu Betterware

Jako Člen Klubu Betterware se zavazují jednat v souladu s Pravidly účasti v Betterware a Obchodními předpisy, zejména:

 1. Budu věnovat maximální pozornost a péči svým klientům a členům své skupiny.
 2. Budu prezentovat produkty Betterware v souladu s jejich účelem a s principy přímého prodeje. Nebudu prodávat produkty Betterware prostřednictvím maloobchodních prodejen, velkoobchodů, internetových obchodů, internetových aukcí a také jiným způsobem v rozporu s podstatou přímého prodeje.
 3. Budu prezentovat možnosti působení v Klubu Betterware uctivě a v souladu s Materiály Betterware, mezi které patří: Průvodce Zástupce, Marketingový plán a ostatní aktuální firemní materiály.
 4. Nebudu přímo nebo nepřímo vyzývat další Členy Klubu Betterware ke změně jejich sponzora.
 5. Budu se starat o vlastní dobré jméno a také dobré jméno produktů a služeb Betterware.